ZzSヤ-キ行
map events optional tours


■ Crews of MeSci

  1  2  3  4  5  6  7  8  9
Director/CEO Mohri Mamoru
Direction Maholo Uchida
Symposium coordinatior Shohko Mituishi
Public Relations Junko Suzuki
Catalog

Akiko Yabumoto, Maholo Uchida

Exhibit design,
Workshop coordinator
Yoko Ogawa
Products
Exhibit design,
Workshop coordinator
Takuya Shimada
Web Midori Nomura
Overseas PR Nahoko Ando
Scientific Navigators
Makoto Ichikawa
Shin-Ichi T. Inouye
Kenji Tomioka
Kenta Fujisawa
Tomoya Nagai

Creative Crews
Shin Akiyama
Takeshi Ishiguro
Toshio IWAI
Hisato Ogata
+ Rieko Miyata

Ryouta Kuwakubo
Kashiwa Sato
Takuya Shimada
Yasuhiro Suzuki
Kohji Setoh
Tanaka Haluaki
ASAO TOKOLO
+ Yoko Ogawa

Tomato Interactive
Ben Nagaoka
Yoshiaki Nishimura
Fukuda Kei
flow
musegram
Mintos

Web Crews
Takayuki Ohyama
Hitoshi Okazaki
Hisato Ogata
+ Rieko Miyata
Toshiyuki Nagashima
Takehiro Hagiwara
Yu yamanaka
Tsutomu Yamamoto

MIRAIKAN Crews
MIRAIKAN Staff